arrow&v

已發佈的補習個案

#260

香港大學教育學士及理學士

每小時 HKD$

60

畢業於九龍華仁書院
就讀香港大學教育學士及理學士(雙學位課程)
化學 5*
生物 5
物理 5 . . .

發佈日期:

13/4/2021

您還未有已發佈的補習個案哦。
Bosco Chan